K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat:
Hoofdstraat 80
8162 AL Epe

Penningmeester:
Heerderweg 16
8161 BM  Epe

Beheer, besteding en verwerving van middelen

Sint Anthonie Gilde: 

(scroll naar beneden voor het W.A. baron van der Feltz Fonds)

Wijze waarop het verkregen vermogen zal worden beheerd

Onroerende zaken

De door de stichting in het verleden verkregen onroerende zaken (percelen weiland alsmede een voormalige kwekerij) zullen worden verpacht op basis van meerjarige pachtovereenkomsten waarbij de jaarlijkse pachtsom in direct verband staat met de regelmatig te taxeren waarde van de betreffende percelen. Eventuele te maken kosten in relatie met de verpachte percelen zullen zo mogelijk aan de pachters worden doorbelast.

Het eigendom van de onroerende zaken zal in principe permanent worden aangehouden. Slechts in een uitzonderingssituatie (bijv. ruilverkaveling, dreigende onteigening) kan hiervan worden afgeweken. Ten aanzien van de hiervoor genoemde voormalige kwekerij dient de last die hierop is gelegd door de legataris te worden gerespecteerd en naar worden gehandeld.

Financiële middelen

De door de stichting in het verleden verkregen financiële middelen zullen conform een zogenaamd defensief beleggingsprofiel worden belegd in aandelen, obligaties en andere effecten. Een klein gedeelte (minder dan 10% van balanstotaal) van de financiële middelen zal liquide worden aangehouden in de vorm van een betaal-, een spaar- dan wel een beleggersrekening.

 Bij een defensief beleggingsprofiel hoort een prognoserendement van 2,5% op jaarbasis. Dit gemiddelde jaarrendement wordt verwacht op een termijn van 10 jaar. Het geschatte neerwaartse risico bij dit profiel bedraagt in een slecht scenario min 10%.

Wijze waarop de verkregen inkomsten zullen worden besteed  

De door de stichting jaarlijks te verkrijgen inkomsten uit onroerende zaken en uit financiële (belegde) middelen zullen bij voorkeur in datzelfde jaar worden besteed aan gehonoreerde verzoeken tot subsidies, sponsorgelden en/of bijdragen aan binnen de doelstellingen van de stichting passende activiteiten.

Het bestuur zal er naar streven om uit de jaarlijkse inkomsten jaarlijks een percentage dat gelijk is aan de relatieve toename van het consumentenprijsindexcijfer (CPI-alle huishoudens) van oktober voorgaand jaar ten opzichte van oktober van het daaraan voorafgaande jaar, aan het eigen vermogen van de stichting toe te voegen. Deze toevoeging dient om de waardevastheid van de aan de stichting toevertrouwde middelen te behouden.

Daarnaast dienen uit de jaarlijkse inkomsten van de stichting de feitelijke uitvoerings- en/of bestuurskosten te worden betaald. Gedurende de jaren 2022 tot en met 2026 zijn deze gemaximaliseerd op € 5.000 per jaar.

Wijze waarop de stichting fondsen wil verwerven

Op terughoudende wijze wil de stichting haar doelstellingen onder de aandacht brengen bij plaatselijke notarissen, geestelijken, huisartsen, Burgemeester & Wethouders van de gemeente Epe, bestuursleden hospice, directeuren zorg- en verpleegcentra e.d. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op het lokale karakter van de bestedingen die uit de doelstellingen voortvloeien. Ook zal de mogelijkheid worden geboden om een verkregen vermogen gescheiden bij de stichting te blijven beheren waaraan (een) specifieke doelstelling(-en)  kan (kunnen) worden gekoppeld.

Omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht

De werkzaamheden van de stichting zullen bij voortduring zijn gericht op het verwezenlijken van haar statutaire doelstellingen zowel ten aanzien van het Sint Anthonie Gilde als van het W.A. Baron van der Feltz Fonds.

Het stichtingsbestuur zal jaarlijks circa vijf vergaderingen beleggen, waarvan jaarlijks de eerste zal plaatsvinden op 17 januari (naamdag Heilige Sint Anthonius).

In deze vergaderingen komt ten minste aan de orde:

  • beheer van de verpachte onroerende zaken; vaststelling jaarlijkse pachtsommen
  • ontwikkeling van de effectenportefeuille
  • beoordeling en toekenning van ontvangen ondersteuningsverzoeken
  • voortgang in uit te voeren werkzaamheden voor gesubsidieerde projecten
  • vaststelling van de jaarrekening
  • verwezenlijking doelstellingen stichting en afzonderlijk(e) fonds(en)
  • bestuur-opvolgingskwesties en administratieve organisatie
 

Beheer van het vermogen en besteding van de inkomsten van het W.A. baron van der Feltz Fonds:

Vermogen

Voor het beheer van het gescheiden vermogen van dit fonds zal het hetzelfde beleid worden gevoerd zoals dat geldt voor het Sint Anthonie Gilde en hiervoor is opgenomen onder de alinea Financiële middelen (zie onder: Wijze waarop het verkregen vermogen zal worden beheerd).

 

Inkomsten

Ten aanzien van de te verkrijgen inkomsten zal na aftrek van de specifiek aan het fonds toe te rekenen kosten, één/vierde gedeelte worden toegevoegd aan het (eigen) fondsvermogen van het fonds. Drie/vierde gedeelte van het jaarlijkse resultaatsaldo zal worden toegevoegd aan een zogenaamde resultaatreserve die direct bestemd is voor besteding/uitvoering van de specifieke  doelstelling van het fonds. Indien in enig jaar sprake is van een negatief resultaat-saldo dan zal dat volledige saldo in dat jaar ten laste worden gebracht van de hiervoor genoemde resultaatreserve.

 

Besteding resultaatreserve

In nauw overleg met de Gemeente Epe, Stichting Het Gelders Landschap, Stichting Behoud Veluwse Sprengen en Beken, Vereniging Milieuzorg Epe en eventuele andere belangenbehartigers op het gebied van natuurbehoud en milieubescherming in de dorpen Epe en Emst, zullen projecten worden aangezocht die aan de doelstellingen van het W.A. baron van der Feltz Fonds voldoen.

Omdat het hierbij veelal om grotere projecten zal gaan, zal geen sprake zijn van een regelmatige jaarlijkse besteding van gelden uit de resultaatreserve. Eerder zal een besteding van een groot gedeelte van het opgebouwde saldo eens in de vijf jaar aan de orde zijn.