K.v.K. nr. 41038937
RSIN/Fiscaal nr.: 816130115

Secretariaat:
Postbus 21
8160 AA Epe

Penningmeester:
Heerderweg 16
8161 BM  Epe

Beleidsplan Gilde

BELEIDSPLAN 2016 TOT EN MET 2020 STICHTING HET SINT ANTHONIE GILDE


Dit beleidsplan beoogt inzicht te geven in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de doelstellingen van Stichting Het Sint Anthonie Gilde gedurende de jaren 2016 tot en met 2020.


De algemene (statutaire) doelstelling luidt:
Het bevorderen van de belangen van de bewoners van de gemeente Epe met uitsluiting nochtans van de dorpen Vaassen en Oene.
Onder het bevorderen van bedoelde belangen van de bewoners van Epe rekent het gilde onder meer te behoren de navolgende werkzaamheden:
 1. het bevorderen van maatschappelijke belangen hetzij door zelf het initiatief te nemen hetzij door dat van anderen te steunen;
 2. het ondersteunen en ontwikkelen van landbouw en veeteelt , zowel door verspreiding van kennis onder de boerenstand als door mede te werken aan  maatregelen die de praktijk van landbouw en veeteelt betreffen;
 3. de zorg voor het uiterlijk aanzien van het dorp Epe en de naaste omgeving door de aanleg of het onderhoud of de medewerking daartoe van wandelingen en  wandelpaden, beplantingen en waterleidingen en soortgelijke maatregelen, die strekken om Epe tot een aangenaam verblijf te maken;
 4. het ondersteunen van godsdienst en ander onderwijs in Epe en Emst;
 5. het bevorderen van wat kan bijdragen tot plaatselijk nut en genoegen;
 6. het ondersteunen van behoeftige personen door handreiking in geld of in natura, gelijk thans geschiedt. De stichting sluit evenwel van haar doel uitdrukkelijk een  voortdurende armenverzorging uit;
 7. het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke welzijnszorg in de ruimste zin van het woord van zieken, gehandicapten en ouden van dagen van alle  gezindten binnen de gemeente Epe door het verlenen van financiële steun;
 8. het bevorderen van de sport met name de zwemsport.


Naast de algemene doelstelling is een tweede doelstelling geformuleerd die van toepassing is op een aan de stichting beschikbaar gesteld gescheiden vermogen dat door de stichting is ondergebracht in het W.A. Baron van der Feltz Fonds.


Hiervoor luidt de doelstelling:
De behartiging en de bevordering van het natuurbehoud en de milieubescherming in de gemeente Epe, met uitzondering van de dorpskernen Oene en Vaassen, in de ruimste zin door het verlenen van financiële steun.


Wijze waarop het verkregen vermogen zal worden beheerd


Onroerende zaken
De door de stichting in het verleden verkregen onroerende zaken (percelen weiland alsmede een kwekerij met woonhuis) zullen worden verpacht op basis van meerjarige pachtovereen-komsten waarbij de jaarlijkse pachtsom in direct verband staat met de regelmatig te taxeren
waarde van de betreffende percelen. Eventuele te maken kosten in relatie met de verpachte percelen zullen zo mogelijk aan de pachters worden doorbelast.
Het eigendom van de onroerende zaken zal in principe permanent worden aangehouden. Slechts in een uitzonderingssituatie (bijv. ruilverkaveling, dreigende onteigening) kan hiervan worden afgeweken.


Financiële middelen
De door de stichting in het verleden verkregen financiële middelen zullen conform een zogenaamd defensief beleggingsprofiel worden belegd in aandelen, obligaties en andere effecten.
Een klein gedeelte (<10% van balanstotaal) van de financiële middelen zal liquide worden aangehouden in de vorm van een betaal-, een spaar- dan wel een beleggersrekening.
Bij een defensief beleggingsprofiel wordt uitgegaan van een gemiddeld rendement van min 10% tot plus 26% op jaarbasis.


Wijze waarop de verkregen inkomsten zullen worden besteed


De door de stichting jaarlijks te verkrijgen inkomsten uit onroerende zaken en uit financiële (belegde) middelen zullen bij voorkeur in datzelfde jaar worden besteed aan gehonoreerde verzoeken tot subsidies, sponsorgelden en/of bijdragen aan binnen de doelstellingen van de stichting passende activiteiten.
Het bestuur zal zich daarbij rekenschap geven dat door de te verstrekken bijdragen bij de ontvangende organisaties en/of personen geen structurele afhankelijkheid gaat ontstaan van Stichting het Sint Anthonie Gilde en/of het W.A. Baron van der Feltz Fonds.


Het bestuur zal er naar streven om uit de jaarlijkse inkomsten jaarlijks een percentage dat gelijk is aan de relatieve toename van het consumentenprijsindexcijfer (CPI-alle huishoudens) van oktober voorgaand jaar ten opzichte van oktober van het daaraan voorafgaande jaar, aan het eigen vermogen van de stichting toe te voegen. Deze toevoeging dient om de waardevastheid van de aan de stichting toevertrouwde middelen te behouden.


Daarnaast dienen uit de jaarlijkse inkomsten van de stichting de feitelijke uitvoerings- en/of bestuurskosten te worden betaald. Gedurende de looptijd van het beleidsplan zijn deze gemaximaliseerd op € 4.000 per jaar.


Aan de bestuursleden zullen geen vacatiegelden, presentiegelden of anderszins worden vergoed. Ook zullen geen vaste of variabele onkostenvergoedingen aan de bestuursleden worden uitbetaald. Slechts specifiek voor de stichting gemaakte (voorgeschoten) kosten kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.


Wijze waarop de stichting fondsen wil verwerven


Op terughoudende wijze wil de stichting haar doelstellingen onder de aandacht brengen bij plaatselijke notarissen, geestelijken, huisartsen, Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Epe, bestuursleden hospice, directeuren zorg- en verpleegcentra e.d. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op het lokale karakter van de bestedingen die uit de doelstellingen
voortvloeien. Ook zal de mogelijkheid worden geboden om een verkregen vermogen gescheiden bij de stichting te blijven beheren waaraan (een) specifieke doelstelling(-en) kan (kunnen) worden gekoppeld.


Omschrijving van de feitelijke werkzaamheden die zullen worden verricht


Het stichtingbestuur zal jaarlijks verspreid over het jaar circa 5 vergaderingen beleggen, waarvan jaarlijks de eerste zal plaatsvinden op 17 januari (sterfdag Heilige Sint Anthonius).
In deze vergaderingen komt ten minste aan de orde:
- beheer van de verpachte onroerende zaken; vaststelling jaarlijkse pachtsommen
- ontwikkeling van de beleggingsportefeuille
- beoordeling en toekenning van ontvangen ondersteuningsverzoeken
- voortgang in uit te voeren werkzaamheden voor gesubsidieerde projecten
- vaststelling van de jaarrekening
- verwezenlijking doelstellingen stichting en afzonderlijk(e) fonds(en)
- bestuursopvolgingskwesties en administratieve organisatie


Concretisering van de doelstellingen voor de periode van 2016 tot en met 2020


De volgende toegekende ondersteuningen zullen in de beleidsperiode afgewikkeld dienen te worden:


- het project hospice Epe-Heerde met tenminste 3 bedden
- het project Staalkaart Beeldkwaliteit Epe-Noord
- het project bijen- en vlinderveld Bongerdplein Epe door Gemeente Epe
- het project camera’s en videoprojector in Grote Kerk Epe
- de uitgave van het boek “Het agrarisch en industrieel verleden van Ampt Epe, enz.” door Historische Vereniging Ampt Epe


De betreffende ondersteuningen zijn zowel toegekend door het Sint Anthonie Gilde als door het W.A. Baron van der Feltz Fonds.


Beheer van het vermogen en besteding van de inkomsten van het W.A. Baron van der Feltz Fonds


Vermogen

Voor het beheer van het gescheiden vermogen van dit fonds zal het hetzelfde beleid worden gevoerd zoals bij Stichting Het Sint Anthonie Gilde is opgenomen onder de alinea Financiële middelen (zie onder: Wijze waarop het verkregen vermogen zal worden beheerd).

Inkomsten


Ten aanzien van de te verkrijgen inkomsten zal na aftrek van de specifiek aan het fonds toe te rekenen kosten, één/vierde gedeelte worden toegevoegd aan het (eigen) fondsvermogen van het fonds. Drie/vierde gedeelte van het jaarlijkse resultaatsaldo zal worden toegevoegd aan een zogenaamde resultaatreserve die direct bestemd is voor besteding/uitvoering van de algemene doelstelling van het fonds. Indien in enig jaar sprake is van een negatief resultaat-saldo dan zal dat volledige saldo in dat jaar ten laste worden gebracht van de hiervoor genoemde resultaatreserve.

Besteding resultaatreserve

In nauw overleg met de Gemeente Epe, Stichting Het Gelders Landschap, Stichting Behoud Veluwse Sprengen en Beken, Vereniging Milieuzorg Epe en eventuele andere belangenbehar-tigers op het gebied van natuurbehoud en milieubescherming in de dorpen Epe en Emst, zullen projecten worden aangezocht die aan de doelstellingen van het W.A. Baron van der Feltz Fonds voldoen.
Omdat het hierbij veelal om grotere projecten zal gaan, zal geen sprake zijn van een regelmatige jaarlijkse besteding van gelden uit de resultaatreserve. Eerder zal een besteding van het volledig opgebouwde saldo eens in de vijf jaren aan de orde zijn.


Programma van te ondernemen activiteiten ten behoeve van de gestelde doelen


Gedurende de beleidsperiode zal aan de volgende werkzaamheden genoemd onder de algemene (statutaire) doelstelling bijzondere aandacht worden besteed:


- Genoemd onder 3 De zorg voor het uiterlijk aanzien van het dorp Epe:
  Het actief nastreven van zoveel mogelijk groen in de plaatsen Epe en Emst zowel in de bebouwde kommen alsook in het buitengebied.
- Genoemd onder 6 Het ondersteunen van behoeftige personen door handreiking in geld of in natura, gelijk thans geschiedt. De stichting sluit evenwel van haar doel   uitdrukkelijk een voortdurende armenverzorging uit.
  In de beleidsperiode zal aan dit onderdeel een concretere invulling worden vastgelegd. Hiervoor zullen afspraken kunnen worden gemaakt met Stichting Leergeld   die in de Gemeente Epe actief is, waarbij meerjarige afspraken niet bij voorbaat zullen worden uitgesloten.
- Genoemd onder 8 Het bevorderen van de sport met name de zwemsport:
  Er zal onderzocht worden in welke mate een bijdrage kan worden geleverd aan het op peil houden van het zwemonderwijs op de basisscholen, waarbij het vervoer   naar de niet in Epe gelegen zwembaden een belangrijk facet vormt